G01 – Proje Yöneticisi Gelişim Programı

Hızla değişen, dönüşen bir iş dünyasının içindeyiz. Bu iklim ve ortam proje sayılarını da artırıyor. Bu nedenle şirketler proje yönetim performanslarını artırmak için gittikçe daha fazla kaynak ayırıyor. Proje yöneticileri bir projenin başarısını belirleyen en önemli unsurlardan birisi. Bu hizmetin temel amacı proje yöneticisinin daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olabilecek beceriler, teknikler kazanmasını sağlamak ve bunu doğrudan gerçek yaşam içerisinde kullandırarak pekiştirmektir.

Şirket yönetiminin beklentilerini karşılayacak şekilde ilgili proje yöneticisi için kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulur ve uygulanır.

Hizmetin Amacı

  • Programa katılan yöneticinin özellikle proje, program ve portföy yönetimi alanlarında değer yaratacak şekilde kendisini geliştirmesine destek vermek,
    • Proje yöneticisinin proje yönetiminin gerektirdiği yetkinlikler konusunda kendini daha iyi tanıması, bu alanlarda kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirmesi.
    • Kendisini objektif bir bakış açısıyla değerlendirmesi. Daha farklı olabileceğini, sorunları çözmekteki potansiyelini fark etmesi, farkındalıkla bu yönlerde somut adımlar atmaya başlaması,
    • Kendisi için daha güvenli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturması ve bu değişimin etkilerini yönettiği çalışanlara da yansıtması.
  • Şirketin genel performansına katkı sağlayacak, proje, program ve portföy yönetimi alanlarında iyileşme sağlayacak fikirleri kalıcı bir şekilde hayata geçirmek.

Hizmetin Kapsamı

Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetler ihtiyaçlar doğrultusunda danışmanlık, mentorluk veya koçluk olarak verilir. Bu üç kavram ile kastedilen hizmetler aşağıda belirtilmektedir:

Danışmanlık: Proje, program veya portföy yönetim alanlarında şirket yönetiminin tespit ettiği gelişim alanlarına yönelik, şirketin koşullarıyla uyumlu, sürdürülebilir çözüm alternatifleri ortaya çıkarılır. Tanımlanan alternatif çözümlerin seçilme sürecine destek verilir, çözümün uygulanmasına yönelik ana planların oluşturulması sağlanır ve uygulanması için ilgili proje yöneticisi yönlendirilir.

Mentorluk: Bu yaklaşımda geçmiş iş deneyimleri, bilgi birikimi, proje, program ve portföy yönetimi alanlarındaki uzmanlıklar kullanılarak ilgili proje yöneticisine rehberlik edilir. Deneyimler paylaşılır, geri bildirim verilir, performans, aksiyonlar değerlendirilir, önerilerde bulunulur. Bu yaklaşımda temel amaç ilgili proje yöneticisinin sadece üzerinde çalışılan sorunu çözmesinin ötesinde, bundan sonra karşılaşabileceği benzer sorunları kendi başına çözebilme yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

Koçluk: Bu yaklaşımda proje yöneticisinin kişisel ve profesyonel potansiyelinin farkına varmasına ve onu gerçekleştirmesine odaklanılır. Proje yöneticisinin sorumluluk alanlarına yönelik doğru hedefler tanımlamasına, bu hedeflerle sonuç almasını sağlamasına yönelik bir değişim yönetimi hizmeti verilir. Proje yöneticisinin iş yaşamındaki mevcut durumuna, performansına ve olmak istediği noktaya ulaşmak için neler yapmak istediğine yoğunlaşılır.

Programın amaçları doğrultusunda koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda danışmanlık, mentorluk ve koçluk yetkinlikleri kullanılarak proje yöneticisinin pozitif, uzun dönemli, ölçülebilir davranış değişikliklerini gerçekleştirmesine yardımcı olunur, kaynaklar yöneticinin hizmetine sunulur.

Proje, program ve portföy yönetim performansının oluşmasında etkin olan unsurlar; kişisel değerler, güçlü yönler, gelişim gerektiren yönler, kaygılar gibi bireysel konular yanında kurumun vizyonu, misyonu, beklentileri, kurum kültürü de dikkate alınır.

Koçluk yaklaşımları ile desteklenen program, özellikle kişisel gelişim alanlarındaki kök nedenlerin etkin dinleme ile, güçlü sorular sorarak ortaya çıkartılması, bunlarla ilgili aksiyonların tanımlanması ve bu aksiyonların hayata geçirilmesi üzerine kurgulanır.

Araçlar görüşmeleri zenginleştiren, proje yöneticisinin daha kısa zamanda gelişim sağlamasına imkan veren, sürece destek olan etkili uygulamalardır. Bu uygulamalar ICF tarafından akredite edilmiş uzmanlık çerçevesinde örneklerle zenginleştirilir ve uygulanabilir kuvvetli araçlar olarak katılımcıya sunulur.