E08 – Proje, Program ve Portföy Yönetimleri (2 gün)

2 GÜN | 14 SAAT

Eğitim katılımcıların proje, program ve portföy tanımlarını içselleştirmelerini, değer yaratmaya odaklı bu kavramlar arasındaki ilişkileri, büyük resmi ortaya koyarak kavramalarını sağlar. Özellikle portföy ve program kavramlarını, ilgili süreçleri görünür kılmaya, portföyü yönetenlerle projeleri yönetenler arasındaki iletişimi güçlendirmeye odaklıdır.

Kazanımlar

 • Proje, program ve portföy kavramlarının içselleştirilmesi,

 • Değer yaratma sürecinde bu kavramların işlevlerinin öğrenilmesi,

 • İlgili süreçlerin öğrenilmesi,

 • Yaşam döngülerinin kavranması,

 • Her üç kavramla ilişkili rollerin ve sorumlulukların fark edilmesi ve katılımcının kendi ortamında kendi pozisyonunu belirlemesi,

 • Proje yönetim ofisi ve program yönetim ofisi arasındaki farkların fark edilmesi,

 • Yönetişim kavramının ne olduğunun ve öneminin kavranması,

 • Proje, program ve portföy yönetimlerinin şirket stratejisi ile uyumunun öneminin ve ilgili sorumlulukların anlaşılması,

 • Bu kavramlar, süreçler, araç ve tekniklerle gerçek yaşamda yapılabilecekler hakkında farkındalık oluşması.

İçerik

 • Proje, program ve portföy (PPP) tanımları
 • Organizasyonel proje yönetim kavramı
 • Yönetişim kavramı ve önemi
 • Vizyon, misyon kavramları ve şirket stratejileri
 • PPP kavramları ve projelerde başarı
 • İş gerekçesi
 • İş değeri ve fayda yönetimi
 • Değişim yönetimi ve PPP
 • Proje / Program yönetim ofis tipleri
 • Farklı PYO’ların PPP yönetişimindeki rolleri
 • Organizasyonel yapıların PPP yönetimlerine etkileri
 • Proje yönetişimi ve süreçleri
 • Proje yöneticisi rol ve sorumlulukları
 • Proje yönetim planı
 • Proje paydaş katılımı
 • Proje seviyesinde değişim yönetimi
 • Program yaşam döngüsü
 • Program yönetişimi ve süreçleri
 • Program yöneticisinin rol & sorumlulukları
 • Programların iş stratejisiyle uyumlandırılması
 • Program fayda yönetimi
 • Program yönetim yaklaşımına geçiş
 • Program seviyesinde değişim yönetimi
 • Portföy yönetişimi ve süreçleri
 • Portföy yönetimi yaşam döngüsü
 • Portföy ve stratejinin uyumlanması
 • Portföy yönetim planı
 • Portföy yöneticisi rol ve sorumlulukları
 • Portföy izleme & kontrol
 • Portföy yönetimi bilgi sistemi
 • Projelerin önceliklendirilmesi, portföyün dengelenmesi
 • Portföy seviyesinde değişim yönetimi