E07 – İş Dünyası ve Proje Yönetimi İlişkileri

4 SAAT

Şirket performansını geliştirmek için planlanan değişimler projelerle yönetiliyor, projelere önemli kaynaklar aktarılıyor. Bu yarım günlük paylaşım bu değişim çabalarını yöneten, projeleri başlatan, önceliklendiren, kararları alan yöneticiler için tasarlanmıştır. Proje, program portföy kavramlarına, süreçlerine, yaklaşımlarına şirket yönetimi perspektifinden bakılmasını amaçlar.

Eğitimin Amacı

Bu yarım günlük paylaşımın amaçları;

  • Proje yönetim dünyasına daha geniş bir perspektiften bakmak, bir değişim faaliyetinin fikir aşamasından değer üretme aşamasına kadar geçen süreci içerisinde projeyi, ilgili rolleri, sorumlulukları tanımlamak, konumlandırmak,
  • Şirketlerin organizasyonel yapısının, şirketin proje yönetimi olgunluk seviyesinin, iletişim becerilerinin, paydaşlar arası etkileşimlerin, şirket kültürünün, proje yöneticilerinin yetkinlik seviyelerinin projelerin yaratması beklenen değerleriyle olan ilişkilerine ışık tutmak,
  • Şirketin proje yönetim performansını geliştirmesine destek verecek gelişim alanları, fırsatlar konusunda farkındalık yaratmaktır.

İçerik

Bu paylaşımda aşağıdaki konular gündeme getirilecektir;

  • İş dünyasında proje, program ve portföy kavramlarının yeri, anlamları, ele alınış şekilleri.
  • Şirketlerde değişim yönetiminin proje, portföy, program kavramları ile ilişkisi.
  • Proje yönetiminde başarı kavramına bakış.
  • Sponsor, proje yöneticisi, müşteri ve benzeri paydaşların rolleri, sorumlulukları ve gerçek yaşamda yaşanan deneyimler.
  • Proje yönetiminde mentorluk ve koçluk yaklaşımlarının önemi ve yarattığı değer.
  • Metodoloji kavramı, proje yönetimindeki yeri, anlamı ve uygulamaları.
  • Paylaşılan konular ışığında proje yönetimi yaklaşımlarının değerlendirilmesi, görüşlerin paylaşılması