E02 – İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları (3 gün)

3 GÜN | 21 SAAT

Eğitim proje yönetimi ile iş dünyasında değer yaratmaya odaklıdır. Katılımcıların proje yönetiminin iş dünyasındaki yerini proje, program, portföy kavramlarını içselleştirerek kavramaları sağlanır. Proje yönetimi bilgi birikimi ile şirket ortamlarında nasıl değer yaratılabileceği, bunun için atılması gereken adımlar, bu alanda metodoloji kavramının önemi paylaşılır. Nihai amaç katılımcıları proje yönetim bilgi birikimlerini kullanarak iş yaşamında değer yaratacak fırsatları bulmaya, bunlar için çözümler bulmaya, bu konuda adım atmaya teşvik etmektir.

Kazanımlar

 • Katılımcılar proje yönetiminde değer yaratmanın, başarının tanımı konusunda bakış açısını geliştirir, sahip olması gereken yetkinlikleri tanır, aşağıdaki konuları kavrar, içselleştirir;

 • Projelerin ve proje yönetiminin iş dünyasındaki yeri ve önemi,

 • Proje yöneticisi rol ve sorumlulukları, yetkinlikleri,

 • Proje yönetiminin zorlukları

 • Program yönetimi ve bu kavramın ülkemizde çok farkına varılmayan değer yaratan yönleri

 • Portföy yönetiminin şirket yönetimindeki önemi

 • Proje yönetiminde başarı kavramının tanımı ve “Pazarlama” kavramının proje yöneticisi için ne anlam ifade ettiği.

 • Yaşam döngülerinin ve çevik yaklaşımların uygulamalardaki önemi

 • Projelerin faaliyet gösterdiği çevrenin proje yönetimine etkileri

 • Paydaş ve iletişim yönetiminin proje başarısına etkileri ve nasıl yönetilmesi gerektiği

 • Proje Yönetim Ofisinin işlevi

 • PMI Proje yönetim süreçleri ve gerçek yaşama nasıl uyarlanabileceği

 • Şirketler için proje yönetim metodolojisinin ne olduğu, nasıl oluşturulduğu.

İçerik

 • İşletmeler ve proje ve değişim yönetimi
 • Organizasyonel proje yönetimi
 • Projelerin kategorize edilmesi
 • Aşamalı detaylandırma
 • Proje aşamaları
 • Proje yönetim araçları
 • Proje Yönetim Ofisi (PYO): İşlevi – Modelleri – Rol ve Sorumlulukları
 • Projelerde Yaşam Döngüleri ve Çevik Yaklaşımlar
 • Projelerin Faaliyet Gösterdiği Çevre
  › Çevresel işletme faktörleri
  › Organizasyonel süreç varlıkları
  › Organizasyonel yapılar ve projelere etkileri
 • Proje yöneticisi ve PMI yetkinlik üçgeni.
 • Proje yönetimi için gereken yetkinlikler, beceriler
 • Proje yöneticisinin fark etmesi gereken alışkanlıklar
 • Projeler için harcanan kaynaklar ve başarı oranları
 • Çatışma kaynakları
 • Projeler ve şirket stratejisine uyum
 • Kültürel yapı
 • Projelerde karmaşıklık boyutu
 • Proje ve proje yönetiminde başarı kavramı
 • Şirket yönetimlerinin proje yönetimine bakışı ve beklentileri
 • “Bilmek” ve “Yapmak” kavramları
 • Başarılı Proje “Pazarlama” yaklaşımları
 • Portföy ve portföy yönetimi
 • Portföy yönetiminde başarı faktörleri
 • Projelerin ortaya çıkışı ve seçimi
 • Program ve program yönetimi
 • Program yönetiminin stratejik yapısı ve karakteristik özelikleri
 • Program ve proje yönetimi arasındaki farklılıklar
 • Program aşamaları
 • Program iş gerekçesi ve yol haritası
 • Paydaş ve iletişim yönetimi süreçlerinin diğerlerinden farklılığı
 • Paydaş belirleme, paydaş katılım planlama, iletişim planlama gibi ilgili PMI süreçleri
 • Proje yönetiminde algı yönetimi
 • PMI Bilgi alanları ve süreç grupları
 • Proje yönetim süreçlerinin gerçek yaşamdaki yerleri ve iş akışları
 • Proje Yönetimi metodolojileri ve uyarlama
 • Metodoloji ve organizasyonel süreç varlıkları
 • Şirkete özel metodolojinin geliştirilmesi ve uyarlanması
 • Proje tiplerinin önemi ve belirlenmesi
 • Metodolojinin dokümante edilmesi