E02 – İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları

3 GÜN | 21 SAAT

İş dünyası, hızla değişiyor, rekabet artıyor, fırsatlar ve tehditler büyüyor. Bu gelişmeler karşısında şirketler varlıklarını sürdürebilmek, rakiplerinden farklılaşabilmek, değişen güç dengelerini avantaja dönüştürmek için yeni yollar keşfetmeye çalışıyor. Oldukça başarılı, sektörünün lideri olan şirketler dahi sistemlerini, süreçlerini gözden geçiriyor, hatta organizasyonel yapılarını değiştirebiliyor. Bu değişimler projelerle yönetiliyor.

Değişim eğer müşterinin, paydaşların, yönetimin beklentilerini karşılamıyorsa, beklenen değer yaratılamadıysa, organizasyonlar bu başarısızlık hikayelerinden proje yöneticilerini sorumlu tutmaya yatkın oluyorlar. Bu yaklaşım ve hızla değişen iş dünyası proje yöneticilerinin sorumluk alanlarını genişletiyor. Proje yöneticileri artık proje kapsamını zamanında, bütçesinde tamamlamanın ötesinde projenin nasıl ve ne değer yaratacağına da odaklanmaya gerek duyuyor. Dünya genelinde projelerde gözlenen yüksek başarısızlık oranları bu konuyu daha da önemli hale getiriyor. Her geçen yıl proje ve proje yönetimi kavramları iş yaşamında daha fazla ön plana çıkıyor

Tüm bu gelişmeler proje ve proje yönetimine daha farklı bakılmasını gerektiriyor. Bu eğitim bu farklı bakışla, değişen, gelişen iş dünyasının beklentileri üzerine kurgulanmıştır.

Eğitimin Amacı

Eğitiminin amacı katılımcılara proje yönetiminin iş dünyasındaki yerini proje, program, portföy kavramlarını içselleştirecek şekilde kavramalarını sağlamaktır. Eğitimde proje yönetimi ile iş dünyasında değer yaratmaya odaklanılır. Proje yönetimi bilgi birikimi ile şirket ortamlarında nasıl değer yaratılabileceği, bunun için atılması gereken adımlar, bu alanda metodoloji kavramının önemi paylaşılır. Nihai amaç katılımcıları proje yönetim bilgi birikimlerini kullanarak iş yaşamında değer yaratacak değişim fırsatlarını düşünmeye, tasarlamaya, bu konuda adım atmaya teşvik etmektir.

Kazanımlar

 • Katılımcılar proje yönetiminde değer yaratmanın, başarının tanımı konusunda bakış açısını geliştirir, sahip olması gereken yetkinlikleri tanır, aşağıdaki konuları kavrar, içselleştirir;

 • Projelerin ve proje yönetiminin iş dünyasındaki yeri ve önemi,

 • Proje yöneticisi rol ve sorumlulukları, yetkinlikleri,

 • Proje yönetiminin zorlukları

 • Program yönetimi ve bu kavramın ülkemizde çok farkına varılmayan değer yaratan yönleri

 • Portföy yönetiminin şirket yönetimindeki önemi

 • Proje yönetiminde başarı kavramının tanımı ve “Pazarlama” kavramının proje yöneticisi için ne anlam ifade ettiği.

 • Yaşam döngülerinin ve çevik yaklaşımların uygulamalardaki önemi

 • Projelerin faaliyet gösterdiği çevrenin proje yönetimine etkileri

 • Paydaş ve iletişim yönetiminin proje başarısına etkileri ve nasıl yönetilmesi gerektiği

 • Proje Yönetim Ofisinin işlevi

 • PMI Proje yönetim süreçleri ve gerçek yaşama nasıl uyarlanabileceği

 • Şirketler için proje yönetim metodolojisinin ne olduğu, nasıl oluşturulduğu.

İçerik

 • İşletmeler ve proje ve değişim yönetimi
 • Organizasyonel proje yönetimi
 • Projelerin kategorize edilmesi
 • Aşamalı detaylandırma
 • Proje aşamaları
 • Proje yönetim araçları
 • Proje Yönetim Ofisi (PYO): İşlevi – Modelleri – Rol ve Sorumlulukları
 • Projelerde Yaşam Döngüleri ve Çevik Yaklaşımlar
 • Projelerin Faaliyet Gösterdiği Çevre
  › Çevresel işletme faktörleri
  › Organizasyonel süreç varlıkları
  › Organizasyonel yapılar ve projelere etkileri
 • Proje yöneticisi ve PMI yetkinlik üçgeni.
 • Proje yönetimi için gereken yetkinlikler, beceriler
 • Proje yöneticisinin fark etmesi gereken alışkanlıklar
 • Projeler için harcanan kaynaklar ve başarı oranları
 • Çatışma kaynakları
 • Projeler ve şirket stratejisine uyum
 • Kültürel yapı
 • Projelerde karmaşıklık boyutu
 • Proje ve proje yönetiminde başarı kavramı
 • Şirket yönetimlerinin proje yönetimine bakışı ve beklentileri
 • “Bilmek” ve “Yapmak” kavramları
 • Başarılı Proje “Pazarlama” yaklaşımları
 • Portföy ve portföy yönetimi
 • Portföy yönetiminde başarı faktörleri
 • Projelerin ortaya çıkışı ve seçimi
 • Program ve program yönetimi
 • Program yönetiminin stratejik yapısı ve karakteristik özelikleri
 • Program ve proje yönetimi arasındaki farklılıklar
 • Program aşamaları
 • Program iş gerekçesi ve yol haritası
 • Paydaş ve iletişim yönetimi süreçlerinin diğerlerinden farklılığı
 • Paydaş belirleme, paydaş katılım planlama, iletişim planlama gibi ilgili PMI süreçleri
 • Proje yönetiminde algı yönetimi
 • PMI Bilgi alanları ve süreç grupları
 • Proje yönetim süreçlerinin gerçek yaşamdaki yerleri ve iş akışları
 • Proje Yönetimi metodolojileri ve uyarlama
 • Metodoloji ve organizasyonel süreç varlıkları
 • Şirkete özel metodolojinin geliştirilmesi ve uyarlanması
 • Proje tiplerinin önemi ve belirlenmesi
 • Metodolojinin dokümante edilmesi