D01 – Proje Yönetim Ofisi Danışmanlığı

Yeni bir PYO kurmak veya kurulmuş bir PYO’nun performansını geliştirmek isteyen, buna karşılık bu konularda deneyimli veya kaynak ayırabilecek kadroları olmayan şirketlere verilen profesyonel bir hizmettir.

Proje Yönetim Ofisi (PYO) Kurulumu

İlk kez PYO kurmaya niyetlenen, ya da daha önceden kurmuş, yaşanan sıkıntılar nedeniyle devam ettirmemiş ancak gelişen koşullar nedeniyle tekrar kurmaya karar veren şirketlere verilen destektir. Bu desteğin kapsamı ana hatlarıyla;

  • Mevcut ortamın değerlendirilmesi ve bu girişimi gündeme getiren koşulların ortaya çıkarılması,
  • PYO kurulumuna yönelik vizyonun, misyonun netleştirilmesi, hedeflerin belirlenmesi,
  • Şirketin kültürüne, değerlerine, sektörüne ve mevcut proje yönetimi olgunluk seviyesine uygun şekilde bir yol haritasının tanımlanması.
  • Kurulumun bu yol haritasına uygun şekilde bir proje olarak yönetilmesi.

Bu desteğin amacı sadece bir PYO’nun kurulması değil, sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasıdır.

Tüm çalışmalar belirli bir metodoloji doğrultusunda gerçekleştirilir. Çalışmanın ilk aşamasında PYO’nun etkin işletimi için gerekli olan altyapı oluşturulur. Bu altyapıda süreçler, roller, sorumluluklar, politikalar, prosedürler, kritik başarı faktörleri yer alır. Bu alt yapının oluşturulması sonrasında projenin ikinci aşamasına geçilir ve PYO’nun işlerlik kazanması için gerekli adımlar atılmaya başlanır.

Kurulum yol haritasına ve proje planına uygun şekilde işlerlik kazandırılan, kadroları oluşturulan, eğitilen PYO ilgili yöneticiye teslim edilir ve proje sonlandırılır.

Mevcut Proje Yönetim Ofisinin Geliştirilmesi

Kurulumu yapılmış ve halen faaliyet gösteren bir PYO’nun etkinliğinin, yarattığı değerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsar.

Öncelikle mevcut PYO’nun güçlü ve gelişim gerektiren yönler ortaya çıkartılır. Mevcut durum yönetimle paylaşıldıktan, mutabık kalındıktan sonra gelişim alanlarına yönelik yapılan kök neden analizleri ve yönetimin beklentileri doğrultusunda PYO gelişim yol haritası oluşturulur ve gelişim süreci bir proje olarak yönetilir.

Mevcut PYO yapısının daha etkin, verimli olabilmesi için yürütülen tüm çalışmalar mevcut PYO çalışanlarının aktif katılımı ile gerçekleştirilir. Bu danışmanlık faaliyetinde de PYO’nun sürdürülebilir bir performansa kavuşması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda süreçlere, roller ve sorumluluklara odaklı çalışmalar yanında mevcut PYO ekibinin gelişim gerektiren yönlerine odaklı koçluk ve mentorluk faaliyetleri de gerçekleştirilir.