Hizmetler

Bu eğitim proje yöneticileri, projelerde aktif rol alan, proje yönetimi alanında kendisini geliştirmek isteyen, projelerde yaşadığı sorunların kök nedenlerine inmek, projelerinin başarılı olmasına katkıda bulunmak isteyen, her sektörden kişi için uygundur.

Proje yönetimi için bir giriş eğitimidir.

Daha Fazla Bilgi

Eğitim katılımcıların proje yönetiminin iş dünyasındaki yerini proje, program, portföy kavramlarını içselleştirecek şekilde kavramalarını sağlar. Proje yönetimiyle iş dünyasında değer yaratmaya odaklanılır. Proje yönetimi bilgi birikimi ile şirket ortamlarında nasıl değer yaratılabileceği, bunun için atılması gereken adımlar, bu alanda metodoloji kavramının önemi paylaşılır. Nihai amaç katılımcıları proje yönetim bilgi birikimlerini kullanarak iş yaşamında değer yaratacak değişim fırsatlarını düşünmeye, tasarlamaya, bu konuda adım atmaya teşvik etmektir.

Daha Fazla Bilgi

Bu eğitim bilgi teknolojilerini kullanarak bir ürün, hizmet geliştiren ekiplerin proje yönetim yaklaşımlarını, kavramlarını, süreçlerini, araç ve tekniklerini kavramalarını ve bunları iş yaşamaında etkin kullanabilmelerini amaçlar. Paylaşılan bilgiler yaşanmış örnekler, vakalar, uygulamalarla desteklenerek anlatılır ve katılımcıların anlatılanları içselleştirmeleri sağlanır. Nihai amaç katılımcılarda proje yönetimi alanında bir farkındalık yaratmak, eğitimde kazandıklarını gerçek yaşam içerisinde kullanmaya, bir gelişim yolculuğuna çıkmaya teşvik etmektir.

Daha Fazla Bilgi

Bu eğitim katılımcıları öncelikle proje yönetiminin iş dünyası için önemini anlatarak, temel kavramlar, süreçler, araç ve tekniklerle tanıştırarak başlar. Sonrasında proje yönetiminin temel kavramlarını program, portföy kavramlarıyla ilişkilendirerek organizasyonel yapılarda projelerle nasıl değer yaratılacağına odaklanılır. Eğitim katılımcılarda proje yönetimi alanında bir farkındalık yaratmaya ve onları bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya odaklıdır. Katılımcıları eğitim sırasında öğrendikleri, yaşadıkları farkındalıklarla iş yaşamında değer yaratacak değişim fırsatlarını düşünmeye, tasarlamaya, bu konuda adım atmaya teşvik eder.

Daha Fazla Bilgi

Katılımcılara proje yönetimini genel olarak tanıtan, temel kavramlar, süreçler hakkında bilgi veren bir günlük eğitimdir. Katılımcılarda paydaşların rolleri ve sorumlulukları hakkında bir farkındalık yaratır ve her bir katılımcıya projeler dünyasındaki kendi yerini buldurur, onu bir paydaş olarak, kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya teşvik eder. Nihai amaç katılımcıların aktif olarak proje yönetimi alanında çalışan ekiplerle iletişimlerini güçlendirmek, aynı dili konuşarak proje performanslarının gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Daha Fazla Bilgi

Katılımcıların etkili paydaş yönetiminin ip uçlarını, kritik unsurlarını, süreçlerini yaşanmış vakalar üzerinden kavramalarına, içselleştirmelerine odaklıdır. Geçmiş projelerde yaşanan başarı veya başarısızlık hikayelerindeki paydaş katılımının nasıl yönetildiğine farklı bir pencereden bakmalarını sağlar. Bu farklı bakışın oluşturacağı farkındalık sonraki projelerde yeni yaklaşımları, farklı davranışları gündeme getirerek önemli kazanımlar sağlar.

Daha Fazla Bilgi

Bu eğitim şirkette değişim süreçlerini, başlatan, proje portföyünü ve projeleri yöneten, bu süreçlerde görev alan fonksiyon ve proje yöneticileri için tasarlanmıştır. Proje, program portföy kavramlarına, süreçlerine, yaklaşımlarına şirket yönetimi perspektifinden bakılmasını amaçlar.

Daha Fazla Bilgi

Katılımcıların proje, program ve portföy kavramlarını içselleştirmelerini, bu kavramlar arasındaki ilişkileri kavramalarını sağlayan bir eğitimdir. Portföy ve program kavramlarınının süreçlerini anlatır, portföyü yönetenlerle projeleri yönetenler arasındaki iletişimi güçlendirmeye odaklıdır.

Daha Fazla Bilgi

Koçluk ve mentorluk kavramlarının, araçlarının tanıtıldığı, şirketlerde yaratabileceği değerlerin, ilgili süreçlerin, gerektirdiği yetkinliklerin anlatıldığı, uygulamalı bir eğitimdir.

Daha Fazla Bilgi

Koçluk ve mentorluk kavramlarının, araçlarının tanıtıldığı, şirketlerde yaratabileceği değerlerin, ilgili süreçlerin, gerektirdiği yetkinliklerin anlatıldığı, uygulamalı bir eğitimdir.

Daha Fazla Bilgi

Yeni bir Proje Yönetim Ofisinin (PYO) kurulması kurmak veya kurulmuş bir PYO’nun performansını geliştirmek isteyen, buna karşılık bu konularda deneyimli veya kaynak ayırabilecek kadroları olmayan şirketlere verilen profesyonel bir hizmettir.

Daha Fazla Bilgi

Proje yönetim performansını geliştirmek, proje başarılarını artırmak amacıyla şirketin en iyi uygulamalarından yola çıkarak proje yönetim yaklaşımı oluşturmak, bunu dokümante etmek ve yaygınlaştırmak isteyen şirketlere verilen hizmettir.

Daha Fazla Bilgi

Belirli bir projenin başarısından kaygı duyan, başarısını güvence altına almak isteyen şirketlere verilen hizmettir.

Daha Fazla Bilgi

Proje seçimi, önceliklendirilmesi, projelere dönüştürülmesi, gerekirse durdurulması süreçlerini içeren portföy yönetimi performansının geliştirilmesine odaklı danışmanlık hizmetidir.

Daha Fazla Bilgi

Proje yöneticileri bir projenin başarısını belirleyen en önemli unsurlardan birisi. Bu hizmetin temel amacı proje yöneticisinin daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olabilecek beceriler, teknikler kazanmasını sağlamak ve bunu doğrudan gerçek yaşam içerisinde kullandırarak pekiştirmektir. Şirket yönetiminin beklentilerini karşılayacak şekilde ilgili proje yöneticisi için kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulur ve uygulanır.

Daha Fazla Bilgi

Önceden plânlanmış, gündemli, görüşmelerle gerçekleştirilen, proje yöneticisinin yönetsel yetkinliklerini geliştiren, potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan, deneyimlerinden ders çıkartmalarına destek olan, liderlik yetkinliklerini güçlendiren bir hizmettir.

Daha Fazla Bilgi

Proje ekibinin ortak bir hedef doğrultusunda, işbirliği içinde çalışmasına, yüksek performanslı bir takıma dönüşmesine destek veren, ekibin gelişim alanlarına, ekip olarak başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duyduklarına odaklanan bir hizmettir.

Daha Fazla Bilgi

Koçluk, yöneticileri geliştiren, zorlandıkları durumlarda kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan, bunlardan ders çıkartılmasına destek olan, liderlik yetkinliklerini güçlendiren etkin bir araçtır. Sınırları net çizilmemiş ortamlarda belirsizliklerle mücadele eden yöneticilerin gelişimine destek verir. Kendi ekip üyelerinin gelişimlerine nasıl yardımcı olabileceği konusunda da farkındalık yaratır, liderlik özelliklerini ortaya çıkarır.

Daha Fazla Bilgi