Hizmetler

Proje yöneticileri bir projenin başarısını belirleyen en önemli unsurlardan birisi. Bu hizmetin temel amacı proje yöneticisinin daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olabilecek beceriler, teknikler kazanmasını sağlamak ve bunu doğrudan gerçek yaşam içerisinde kullandırarak pekiştirmektir. Şirket yönetiminin beklentilerini karşılayacak şekilde ilgili proje yöneticisi için kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulur ve uygulanır.

Daha Fazla Bilgi

Şirket performansını geliştirmek için planlanan değişimler projelerle yönetiliyor, projelere önemli kaynaklar aktarılıyor. Bu etkinlik bu değişim çabalarını yöneten, projeleri başlatan, önceliklendiren, kararları alan yöneticiler için tasarlanmıştır. Proje, program portföy kavramlarına, süreçlerine, yaklaşımlarına şirket yönetimi perspektifinden bakılmasını amaçlar.

Daha Fazla Bilgi

Bu 2 günlük eğitim katılımcılara proje yönetiminin iş dünyası için anlamını, önemini gösterir, temel kavramları, süreçleri, araç ve tekniklerle tanışmalarını sağlar. Katılımcılarda proje yönetimi alanında bir farkındalık yaratmaya ve onları bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya odaklıdır. Nihai amaç katılımcıların eğitim sırasında öğrendikleri, yaşadıkları farkındalıklarla iş yaşamında değer yaratacak değişim fırsatlarını düşünmeye, tasarlamaya, bu konuda adım atmaya teşvik etmektir.

Daha Fazla Bilgi

Eğitim katılımcıların proje yönetiminin iş dünyasındaki yerini proje, program, portföy kavramlarını içselleştirecek şekilde kavramalarını sağlar. Proje yönetimiyle iş dünyasında değer yaratmaya odaklanılır. Proje yönetimi bilgi birikimi ile şirket ortamlarında nasıl değer yaratılabileceği, bunun için atılması gereken adımlar, bu alanda metodoloji kavramının önemi paylaşılır. Nihai amaç katılımcıları proje yönetim bilgi birikimlerini kullanarak iş yaşamında değer yaratacak değişim fırsatlarını düşünmeye, tasarlamaya, bu konuda adım atmaya teşvik etmektir.

Daha Fazla Bilgi

Bu eğitim bilgi teknolojilerini kullanarak bir ürün, hizmet geliştiren ekiplerin proje yönetim yaklaşımlarını, kavramlarını, süreçlerini, araç ve tekniklerini kavramalarını ve bunları iş yaşamaında etkin kullanabilmelerini amaçlar. Paylaşılan bilgiler yaşanmış örnekler, vakalar, uygulamalarla desteklenerek anlatılır ve katılımcıların anlatılanları içselleştirmeleri sağlanır. Nihai amaç katılımcılarda proje yönetimi alanında bir farkındalık yaratmak, eğitimde kazandıklarını gerçek yaşam içerisinde kullanmaya, bir gelişim yolculuğuna çıkmaya teşvik etmektir.

Daha Fazla Bilgi

Bu eğitim katılımcıları öncelikle proje yönetiminin iş dünyası için önemini anlatarak, temel kavramlar, süreçler, araç ve tekniklerle tanıştırarak başlar. Sonrasında proje yönetiminin temel kavramlarını program, portföy kavramlarıyla ilişkilendirerek organizasyonel yapılarda projelerle nasıl değer yaratılacağına odaklanılır. Eğitim katılımcılarda proje yönetimi alanında bir farkındalık yaratmaya ve onları bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya odaklıdır. Katılımcıları eğitim sırasında öğrendikleri, yaşadıkları farkındalıklarla iş yaşamında değer yaratacak değişim fırsatlarını düşünmeye, tasarlamaya, bu konuda adım atmaya teşvik eder.

Daha Fazla Bilgi

Katılımcılara proje yönetimini genel olarak tanıtan, temel kavramlar, süreçler hakkında bilgi veren bir günlük eğitimdir. Katılımcılarda paydaşların rolleri ve sorumlulukları hakkında bir farkındalık yaratır ve her bir katılımcıya projeler dünyasındaki kendi yerini buldurur, onu bir paydaş olarak, kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir gelişim yolculuğuna çıkartmaya teşvik eder. Nihai amaç katılımcıların aktif olarak proje yönetimi alanında çalışan ekiplerle iletişimlerini güçlendirmek, aynı dili konuşarak proje performanslarının gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Daha Fazla Bilgi

Katılımcıların etkili paydaş yönetiminin ip uçlarını, kritik unsurlarını, süreçlerini yaşanmış vakalar üzerinden kavramalarına, içselleştirmelerine odaklıdır. Geçmiş projelerde yaşanan başarı veya başarısızlık hikayelerindeki paydaş katılımının nasıl yönetildiğine farklı bir pencereden bakmalarını sağlar. Bu farklı bakışın oluşturacağı farkındalık sonraki projelerde yeni yaklaşımları, farklı davranışları gündeme getirecek, önemli kazanımlar yaratacaktır.

Daha Fazla Bilgi

Şirket performansını geliştirmek için planlanan değişimler projelerle yönetiliyor, projelere önemli kaynaklar aktarılıyor. Bu yarım günlük paylaşım bu değişim çabalarını yöneten, projeleri başlatan, önceliklendiren, kararları alan yöneticiler için tasarlanmıştır. Proje, program portföy kavramlarına, süreçlerine şirket yönetimi perspektifinden bakılmasını, kritik unsurların farkedilmesini amaçlar.

Daha Fazla Bilgi

Dünyada proje bazlı çalışmaların oranı giderek artmakta, proje yönetimi alanında yetişmiş, nitelikli iş gücüne ihtiyaç büyümektedir. Project Management Institute (PMI®) tarafından verilmekte olan Project Management Professional (PMP®) sertifikası proje yönetimi alanında tüm Dünya’da kabul gören bir sertifikadır. Eğitime, PMP® Sınava giriş için yeterli iş deneyimine sahip, sınava girmeye niyetlenmiş, temel proje yönetimi kavramları, süreçleriyle tanışmış, deneyimli proje yöneticileri veya proje liderlerinin katılması önerilir. Temel proje yönetimi eğitiminin alınmış olması bir ön koşuldur.

Daha Fazla Bilgi

Bu eğitim, PMP® Sınava giriş için yeterli iş deneyimine sahip, sınava girmeye niyetlenmiş, temel proje yönetimi almamış, ya da temel bilgileri pekiştirmek isteyen, deneyimli proje yöneticileri veya proje liderleri için tasarlanmıştır. Bunların dışında herhangi bir ön koşul olmadan alınabilecek bir eğitimdir.

Daha Fazla Bilgi

Eğitim katılımcılara proje, program ve portföy tanımlarını içselleştirmelerini, değer yaratmaya odaklı bu kavramlar arasındaki ilişkileri, büyük resmi ortaya koyarak kavramalarını sağlar. Özellikle portföy ve program kavramlarını, ilgili süreçleri görünür kılmaya, portföyü yönetenlerle projeleri yönetenler arasındaki iletişimi güçlendirmeye odaklıdır.
Proje yönetiminde, şirket yönetiminde deneyimli, projelere karar veren, önceliklendiren, portföyü yöneten yöneticiler, sponsorlar, CIO’lar ve aynı zamanda proje yöneticileri için hazırlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi

Projeler artık farklı uzmanlıkları olan, çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirilebiliyor. Şirketlerde aynı anda yürütülen proje sayısı da artma eğiliminde. Proje yönetimine yapılan yatırımlar artıyor, bu iklim, ortam proje yönetiminin de bir fonksiyon gibi yönetilmesini gerektiriyor. Bu nedenle Proje Yönetim Ofisleri (PYO) ön plana çıkıyor, stratejik bir önem kazanıyor. PYO için yatırım yapmadan önce alınan profesyonel destek, zaman kazandırıyor, kaynak israfını önlüyor.

Daha Fazla Bilgi

Doğru tasarlanmış bir metodoloji projelerin daha az deneyimli proje ekipleriyle de başarıya ulaşmasında önemli rol oynuyor. Proje yöneticilerinin, ekip üyelerinin gelişimlerini hızlandırıyor, proje deneyimlerinin sonraki projelere aktarılmalarını sağlıyor, şirketin proje yönetim kültürünü geliştiriyor. Şirketinizde projelerin nasıl yönetilmesi gerektiğine yönelik herhangi bir yaklaşım, model yoksa, her projenize uygun deneyimde proje yöneticisi atayamıyorsanız, projelerinizin yönetim performanslarından memnun değilseniz, bu çalışma sizin için değer yaratacaktır

Daha Fazla Bilgi

Şirketinizdeki bir projeniz sürekli zaman planının gerisinde kalıyorsa, sıklıkla zaman kaybı olarak görülen toplantılar gündemdeyse, ekip liderleri, hatta proje yöneticisi sıklıkla kaynak sıkıntısından bahsediyorsa, proje yönetim ekibi dışındaki fonksiyon yöneticileri projeye yeterli destek vermiyor, hatta projenin varlığını sorgulamaya başladılarsa proje için alarm zilleri çalıyor demektir. Bu bir ya da bir kaçı gözlense dahi bir incelemeyi gerektirir. Projenin mevcut durumunun gözden geçirilmesi size gecikmeden alınabilecek önlemler hakkında fikir verecektir.

Daha Fazla Bilgi

Artan rekabet, yönetimler üzerindeki kâr baskısı, artan fırsatlar ve tehditler karar mekanizmalarını karmaşıklaştırıyor, süreçler arası ilişkileri artırıyor, proje yaşam döngülerini hızlandırıyor. Bu durum projelerin bir uyum içinde yönetilmelerini de zorunlu kılıyor. Proje Yönetim Ofisi ve portföy yönetim anlayışı olmayan şirketlerde bu sorumluluklar yerine getirilse de, genellikle görünür olmuyor. Görünür olmayan süreçlerdeki gelişim alanlarını da fark etmek, iyileştirmek çok kolay olmuyor. Portföy yönetimi genelde göz ardı edilen alanlardan birisi.

Daha Fazla Bilgi

Çalıştayın temel amacı; katılımcılara şirkette yaşanan değişim projelerindeki fırsatlar, gelişim alanları konusunda bir farkındalık yaratmak, alınabilecek aksiyonlar hakkında görüşler oluşturmaktır. Çalıştay boyunca projelerin başarısına / başarısızlığına etki eden unsurlar, Proje Yönetimi süreçleri, metodolojleri üzerinde çalışılır. Çalışma sonunda şirket projelerinde başarı oranlarının yükseltilmesi konusunda yapılabileceklerle ilgili olarak fikirlerin, seçenekler oluşturulur.

Daha Fazla Bilgi

Gittikçe karmaşıklaşan ve sayıları artan projeler nedeniyle iş dünyası uygun nitelikte proje yöneticileri bulmakta zorlanmaktadır. Koçluk / Mentorluk desteği,  yeterli deneyime sahip olmayan proje yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kısa zamanda kazanmalarına imkan sağlamaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Takım koçluğu, takımların ortak bir hedef doğrultusunda, işbirliği içinde çalışmalarına, yüksek performanslı takımlara dönüşmesine hizmet eder. Takım koçu, ekibin ihtiyaçlarına, takımın başarılı olması için neler yapılması gerektiğine odaklıdır. Özellikle yeni oluşturulan proje üyelerinin birbirlerini tanımasına, güvene dayalı işbirliğinin kısa zamanda sağlanmasına yöneliktir.

Daha Fazla Bilgi

Proje yöneticileri bir projenin başarısını belirleyen en önemli unsurlardan birisi. Bu hizmetin temel amacı proje yöneticisinin daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olabilecek beceriler, teknikler kazanmasını sağlamak ve bunu doğrudan gerçek yaşam içerisinde kullandırarak pekiştirmektir. Şirket yönetiminin beklentilerini karşılayacak şekilde ilgili proje yöneticisi için kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulur ve uygulanır.

Daha Fazla Bilgi

Her devreye alınan bir ürün veya hizmet şirketlerde bir şekilde değişim yaratıyor ve her değişimin arkasında bir proje var. Bu değişimlerin çoğu şirketlerin iş yapış şekillerini, süreçleri, çalışanları etkiliyor. Bu danışmanlık hizmeti doğrudan proje yöneticisi destekleyerek, değişiğm yönetimi alanındaki yetkinliklerini, performansını geliştirerek, değişimin başarıyla gerçekleştirilmesine odaklıdır

Daha Fazla Bilgi

Bu hizmet proje, program ve portföy yönetimlerinin tetiklediği değişimlerde insan boyutunun daha iyi yönetilebilmesine yönelik bir alt yapı oluşturmaya odaklıdır. Amaç proje, program yönetimleri içerisinde genellikle çok görünür olmayan “değişim yönetimini” görünür kılmak, farkındalık yaratmak ve şirkete özel bir model oluşturmaktır. Tanımlanan modelin projelerde ve programlarda başarıyla kullanılabilmesi için bir yol haritası hazırlatır ve gelişim sürecini başlatır.

Daha Fazla Bilgi